LOADING ...

Tài ăn nói của Gia Cát Lượng (P1), tài ăn nói của Gia Cát Lượng !

541K+ views   |   905 likes   |   185 dislikes   |  
Jul 17, 2015

Thumbs

Tài ăn nói của Gia Cát Lượng (P1), tài ăn nói của Gia Cát Lượng !
Tài ăn nói của Gia Cát Lượng (P1), tài ăn nói của Gia Cát Lượng ! thumb Tài ăn nói của Gia Cát Lượng (P1), tài ăn nói của Gia Cát Lượng ! thumb Tài ăn nói của Gia Cát Lượng (P1), tài ăn nói của Gia Cát Lượng ! thumb

Description

Gia Cát Lượng tự là Khổng Minh hiệu là Ngọa Long tiên sinh, là nhà quân sự nhà chính trị nổi bật nhất thời tam quốc.
Ông là người đã làm liên kết 2 nước Thục Ngô đánh Ngụy (Tào Tháo), ông được biết đến là người liệu việc như thần. Ông được biết đến nhiều thông qua Tam Quốc Diễn Nghĩa, hồi nhỏ ông bị khó nói sau khi được 1 ông tiên trên trời chữa khỏi và dậy mưu kế sau này ông mới thành danh.
/watch?v=-QjoJ_UfFlo