LOADING ...

About

Pham Truong Official Fanpage !
Liên hệ:phamtruongentertainment@gmail.com

Ngày đó em nói em sẽ trọn đời bên anh ....
Video Loading ...
Ngày đó em nói em sẽ trọn đời bên anh ....https://www.youtube.com/watch?v=x3MRofGxSqE
2,921 likes / 124 comments

Top comments

Phạm Trưởng
Nana Dao
Song Khởi
Pham Truong
Pham Hung
Phượng Ớt