LOADING ...

About

Thư pháp Việt Nam thêm yêu cuộc sống. Thư pháp Việt Nam có nhận viết thư pháp theo yêu cầu.

Trắng đen khác một cái nhìn
Đời hư hay thực tâm mình sáng soi.
Nguồn: Thư Pháp Văn Chánh
100 likes / 1 comments