LOADING ...

About

Thư pháp Việt Nam thêm yêu cuộc sống. Thư pháp Việt Nam có nhận viết thư pháp theo yêu cầu.

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha

nguồn: Phạm Văn Tuân
26 likes / 1 comments