LOADING ...

About

Đây là trang Facebook chính thức của BBC News Tiếng Việt và cũng là nơi các fan của BBC News Tiếng Việt có thể tham gia bình luận, trao đổi.

Top comments

Vincent Le
Trung Vũ
Hoa Luu
Lam Son Long
Josse Nguyễn
Hoàng Hùng
峰孫
Ly Le
Ngọc Tiết
Đỗ Trọng Tân