LOADING ...

About

Pham Truong Official Fanpage !
Liên hệ:phamtruongentertainment@gmail.com

Hơn thua để làm chi
Khi người ta khóc đâu có gì vui.
#ChoQua
#MV #PhamTruong
Coming soon
3,666 likes / 100 comments

Top comments

Pham Truong
Nguyễn Trần Chiến
Đăng Trình
CY YahaVu
Nguyễn Hạnh
Lâm Nguyễn
Phạm Thăng
Phan Ánh Hồng
Thạnh Vũ
Mỹ Phương