LOADING ...

About

Tôi ♥ Việt Nam | I ♥ Vietnam - http://ourvietnam.org
Việt Nam , Vietnam , Tôi yêu Việt Nam , I love Vietnam

Con gái gần 30 năm cha mẹ vất vả nuôi nấng, trưởng thành thì lại đi lấy chồng phục vụ nhà chồng, đàn ông đã bao giờ nghĩ ngược lại thử xem rằng nếu bố mẹ bạn nuôi bạn bằng đấy năm rồi bạn vì 1 người mà đến gia đình người ta sống, thay đổi thói quen rồi chăm lo các kiểu... đã bao giờ đàn ông nghĩ đến điều đó chưa?
Video Loading ...
Đàn ông à! Phụ nữ sinh ra không phải để chăm sóc gia đình bạn mà vì cô ấy yêu bạn thôi!

Con gái gần 30 năm cha mẹ vất vả nuôi nấng, trưởng thành thì lại đi lấy chồng phục vụ nhà chồng, đàn ông đã bao giờ nghĩ ngược lại thử xem rằng nếu bố mẹ bạn nuôi bạn bằng đấy năm rồi bạn vì 1 người mà đến gia đình người ta sống, thay đổi thói quen rồi chăm lo các kiểu... đã bao giờ đàn ông nghĩ đến điều đó chưa?

19 likes / 1 comments

Top comments

Tom Khuat