LOADING ...

About

Liên hệ: dualeoteam@gmail.com

Camera chần dần, lắp cửa kính làm gì?? Tiền lắp ai lo? Bể kiếng chết người ai chịu trách nhiệm??

#docbaogiumban
3,589 likes / 586 comments

Top comments

TNguyen Phan
阮Bita
Dũng Trương
Nguyen Thanh Nghia
Đức Minh Tô
Đặng Sơn Trường
Nguyễn Khánh
Thanh Tran
Phước Hữu Trần
Nguyễn Ngọc Như Tuyết