LOADING ...

About

Liên hệ: dualeoteam@gmail.com

Để đc như ngày hôm nay, có 1 tổng thống người da đen, nước Mỹ đã từng có những ngày đen tối như thế này đây. Đâu có nước nào đùng cái là xịn là tốt đâu

#CYCAL

Tiếng Anh đủ xài

THE YOUNGEST PERSON SENTENCED TO DEATH IN THE UNITED STATES.

CẬU BÉ NHỎ TUỔI NHẤT BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH TẠI MỸ

George Stinney Jr. was the youngest person sentenced to death in the 20th century in the United States. He was only 14 when he was executed by electric chair in 1944

George Stinney Jr. là người trẻ nhất bị kết án tử hình trong thế kỷ 20 tại Hoa Kỳ. Cậu bé chỉ mới 14 tuổi khi bị xử tử bằng ghế điện năm 1944.

....

During his trial, until the day of his execution, he always carried a bible in his hands, claiming for innocence. He was accused of killing two white girls, Betty of 11 years old and Mary of 7, the bodies were found near the house where the teenager resided with his parents.

Trong phiên xử, cho đến ngày bị xử tử, cậu luôn mang theo một cuốn kinh thánh trong tay, và luôn tuyên bố mình vô tội. Cậu bé bị buộc tội giết hai cô gái da trắng, Betty, 11 tuổi và Mary 7 tuổi, các thi thể được tìm thấy gần ngôi nhà nơi cậu sinh sống cùng cha mẹ.

....

At that time all the jurors were white. The trial lasted only 2 hours and the sentence was handed down 10 minutes later.

Lúc đó tất cả các bồi thẩm đều là người da trắng. Phiên tòa chỉ kéo dài 2 giờ và bản án được tuyên bố 10 phút sau đó.

....

The child's parents were threatened and prevented from giving him gifts in the courtroom and then expelling them from that city. Before the execution, George spent 81 days without being able to see his parents. He was trapped in a solitary cell, 80 km from his city. He was heard alone without the presence of his parents or a lawyer.

Cha mẹ của cậu đã bị đe dọa và ngăn cản không cho họ tặng cậu món quà cuối cùng tại phòng xử án và sau đó trục xuất họ khỏi thành phố. Trước khi hành quyết, George đã trải qua 81 ngày mà không thể gặp bố mẹ. Cậu bị giam trong một phòng giam đơn độc, cách thành phố của cậu bé 80 km. Cậu nghe những lời phán xử một mình mà không có sự hiện diện của cha mẹ hoặc luật sư.

....

He was electrocuted with 5,380 volts in the head.

Cậu bé bị dòng điện 5,380 volts giật vào đầu

....

70 years later, his innocence was finally proven by a judge in South Carolina. The beam with which the two girls were killed, weighed more than 19.07 kilograms. Therefore, it was impossible for Stinney to be able to lift it, let alone be able to hit hard enough to kill the two girls. The child was innocent, someone put everything together to blame him just for being black.

70 năm sau, cậu được chứng minh là vô tội bởi một thẩm phán ở Nam Carolina. Thanh đà mà hai cô gái bị giết, nặng hơn 19,07 kg. Do đó, Stinney không thể nâng nó lên, chứ đừng nói là có thể đánh đủ mạnh để giết hai cô gái. Cậu bé vô tội, ai đó đã sắp đặt mọi thứ để buộc tội cậu chỉ vì cậu là người da đen.

....

Stephen King was inspired by this case to write his book The Green Mile, which was taken to theaters in 1999.

Stephen King đã lấy cảm hứng từ câu chuyện này để viết cuốn sách The Green Mile của mình, bộ phim được ra rạp vào năm 1999.

....

*The pictures are screenshots from the movie Carolina Skeletons, that re-enacts the sad incident.
*Những hình ảnh này được chụp từ bộ phim Carolina Skeletons, tái hiện lại vụ việc đáng buồn này.

....

Nguồn: Kick Ass Vines
Dịch: Tieng Anh Du Xai
#tienganhduxai

3,654 likes / 134 comments

Top comments

Khang Lương
Đoàn Quân
Nguyễn Vũ An
Trần Huy
Hoang Y - Nhi
Nguyễn Vương
Luyen Vu
Bình Thế Nguyễn
Trần Tuấn Thịnh
Trần Đức Anh