LOADING ...

About

iGIS phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Cải thiện được vốn tiếng Anh một cách tự nhiên và toàn diện ...

TIẾNG ANH GIAO TIẾP NƠI CÔNG SỞ THÔNG DỤNG NHẤT :
1. How do you do? My name is Nguyễn Linh. Please call me Linh: Xin chào. Tên tôi là Nguyen Linh. Vui lòng gọi tôi là Linh.
2. This is Mr. Tuan calling from ABC company : Tôi là Tuan gọi từ công ty ABC.
3. Nice to meet you!: rất vui khi được gặp bạn.
4. I’m glad to meet you!: Tôi rất vui khi gặp bạn.
5. She is my director: cô ấy là giám đốc của tôi.
6. I would like to meet you: Tôi mong được gặp bạn.
7. I am glad to finally get hold of you: tôi rất vui mừng vì cuối cùng cũng liên lạc được với bạn.
8. Do you have any appointment with her? : bạn có cuộc hẹn nào với cô ấy không?
9. I would like to speak to Mr.Jimmy Smith: tôi muốn nói chuyện với ông Jimmy Smith.
10. You did a good job: anh đã làm rất tốt.
90 likes / 4 comments

Top comments

Thảo My
Thị Liễu
Phạm Dung