LOADING ...

About

iGIS phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Cải thiện được vốn tiếng Anh một cách tự nhiên và toàn diện ...

Mẫu câu giao tiếp theo tình huống làm việc nhóm
1. I would like to introduce all of you to the new member of our group.
—> Tôi hân hạnh giới thiệu toàn thể các bạn với những thành viên mới trong nhóm của chúng ta.

2. We are glad you join us.
—> Chúng tôi lấy làm vinh dự khi có cậu cùng tham gia.

3. Can we talk a little bit about the project?
—> Chúng ta có thể nói chuyện một chút về dự án này không?

4. We are going to need all people’s input on that project.
—> Chúng tôi cần sự đóng góp của tất cả mọi người cho đề án đó.

5. We have about 20 minutes for questions and discussion.
—> Chúng ta có 20 phút cho các câu hỏi và thảo luận.

6. Can you talk about what plans we have for the future?
—> Anh có thể nói đôi điều về những kế hoạch sắp tới của chúng ta không?

7. If we brainstorm about a problem, we can get many different new ideas and find a solution.
—> Nếu cùng động não về một vấn đề, chúng ta sẽ có được nhiều ý tưởng khác nhau và tìm được cách giải quyết.

8. The individuals of a team should learn to cooperate with each other.
—> Các cá nhân trong đội nên học cách hợp tác với nhau.

9. Keep to the point, please.
—> Xin đừng đi lạc đề.

10. That sounds like a fine idea.
—> Nó có vẻ là một ý tưởng hay.
15 likes / 3 comments

Top comments

Đh Vy