LOADING ...

About

iGIS phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Cải thiện được vốn tiếng Anh một cách tự nhiên và toàn diện ...

Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
1. How long have you worked here? – Anh đã làm ở đây bao lâu rồi?
2. I’m going out for lunch. – Tôi sẽ ra ngoài ăn trưa
3. I’ll be back at 1.30. – Tôi sẽ quay lại lúc 1:30
4. How long does it take you to get to work? – Anh đi đến cơ quan mất bao lâu?
5. The traffic was terrible today. – Giao thông hôm nay thật kinh khủng
6. How do you get to work? – Anh đến cơ quan bằng gì?
7. Here’s my business card. – Đây là danh thiếp của tôi.
8. She’s on maternity leave. – Cô ấy đang nghỉ đẻ.
9. He’s off sick today. – Anh ấy hôm nay bị ốm.
10. He’s not in today. – Anh ấy hôm nay không có ở cơ quan.
11. She’s on holiday. – Cô ấy đi nghỉ lễ rồi.
12. I’m afraid I’m not well and won’t be able to come in today. – Tôi e là tôi không được khỏe nên hôm nay không thể đến cơ quan được.
27 likes / 2 comments