LOADING ...

About

iGIS phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Cải thiện được vốn tiếng Anh một cách tự nhiên và toàn diện ...

NHỮNG CÂU TIẾNG ANH GIAO TIẾP HÀNG NGÀY THEO TÌNH HUỐNG
Asking for help: Yêu cầu giúp đỡ
1. Can you give me a hand with this?
Bạn có thể giúp tôi một tay không?

2. Could you help me for a second?
Bạn có thể giúp tôi một chút không?

3. Can I ask a favor?
Tôi có thể nhờ bạn một việc không?

4. I wonder if you could help me with this?
Liệu bạn có thể giúp tôi việc này không?

5. I could do with some help, please.
Tô có thể làm với sự giúp đỡ, làm ơn.

6. I can’t manage. Can you help?
Tôi không thể. Bạn có thể giúp không?

7. Give me a hand with this, will you?
Bạn sẽ giúp tôi 1 tay chứ?

8. Lend me a hand with this, will you?
Giúp tôi một tay được chứ?

9. Could you spare a moment?
Bạn có thể dành 1 phút không?

10. I need some help, please.
Tôi cần sự giúp đỡ, làm ơn.
12 likes / 2 comments

Top comments

Thảo My