LOADING ...

About

Sài Gòn Số

Da cá rô phi có thể dùng để điều trị bỏng.
Video Loading ...
Fish skin being used to heal burns

Brazilian doctors are using fish skin to treat burn victims – here's why.

143 likes / 8 comments

Top comments

Hoa Xương Rồng
Henry Đặng
Minh Việt
Lũi Bụi
Nguyễn Hoàng Mẫn
Trương Đại Thử
Nguyễn Nhật Tâm