LOADING ...

About

Business inquiries
luubich009@yahoo.com or +1-714-916-1096

Sáng thứ 2 sau 1 weeekend làm việc , Bích và chị Hà đi ăn trưa tại Ivy Restaurant in Beverly Hills. Và sẽ đi shopping cả ngày relax.... Trước khi shopping là phải ăn để có energy quý vị ơi !

Luu Bich님이 게시한 사진

784 likes / 40 comments

Top comments

Hanh Le
Dang Huynh
Phuoc Nguyen
Kieuoanh Pham Thi
Chu Nguyen