LOADING ...

About

Diễm My - Actress, Model, MC

Là con gái thì chúng ta cần có một cái đầu lạnh để thấy những điều cần tránh và một trái tim nóng để biết những điều phải làm.
#DiemMy #DiemMy9x #YOLO
5,006 likes / 105 comments

Top comments

Arilade Nguyen
Lão Đông
Liêu Long
Minh Quan
Quân Bảo