LOADING ...
Faroq Mohammadi posted on Aug 07, 2014

ئاوای ماد

تصویری به یاد ماندنی از زوج کهنسال سردشتی
پیرمرد نابیناست و همسر مهربانش سالیان سال است پیج و خم زندگی را با وی می پیماید

3 likes / 0 comments