LOADING ...

About

I Am Naruto là nơi viết về cuộc đời một huyền thoại mang tên Naruto.
--

Có những nỗi đau dù trải qua bao nhiêu kiếp người cũng không thể phai.
_J
Video Loading ...
3,377 likes / 98 comments

Top comments

Phúc Trần
Khương Phạm
 Hoàng Hữu Lợi
Chipped Phạm
Thành's Luân
Lê Tấn Vũ
Chu Trang
Ly Ly
Linh Vũ