LOADING ...

About

Canadian Persian News Agency

Canadian Iranians's public posts

برنامه زنده ؛جمعه ها با علی مختاری؛ شماره 160 پاسخ به سئوالات مهاجرتی با اجرای مدیر شرکت کنپارس ، 3
اپریل 2020 ساعت 12:30 به وقت تورنتو، 9:30 به وقت ونکوور و 21:00 به وقت تهران
1 likes / 0 comments
برنامه زنده ؛جمعه ها با علی مختاری؛ شماره 160 پاسخ به سئوالات مهاجرتی با اجرای مدیر شرکت کنپارس ، 3
اپریل 2020 ساعت 12:30 به وقت تورنتو، 9:30 به وقت ونکوور و 21:00 به وقت تهران
FACEBOOK.COM
5 likes / 1 comments
Canadian Iranians posted on Mar 28, 2020

Canadian Iranians posted on Mar 28, 2020

FACEBOOK.COM
5 likes / 3 comments

Top comments

Kasra Keramatian
برنامه زنده ؛جمعه ها با علی مختاری؛ شماره 159 پاسخ به سئوالات مهاجرتی با اجرای مدیر شرکت کنپارس ، 27 مارچ 2020 ساعت 12:30 به وقت تورنتو، 9:30 به وقت ونکوور و 21:00 به وقت تهران
1 likes / 0 comments
امیدواریم دوستان عزیز این زمان پیچیده و دشوار را به راحتی بگذرانند.
آیا شما با عمل کرد دولت فدرال و یا استانی خود راضی هستید؟
18 likes / 9 comments

Top comments

Soroush Yazdani Biuki
Canadian Iranians posted on Mar 22, 2020
5 likes / 1 comments

Top comments

Canadian Iranians
Canadian Iranians posted on Mar 22, 2020
10 likes / 1 comments

Top comments

Canadian Iranians
دو قدم مانده به خندیدن برگ،
یک نفس مانده به ذوق گل سرخ،
چشم در چشم بهاری دیگر،
تحفه ای یافت نکردم که کنم هدیه تان،
یک سبد عاطفه دارم!
همه ارزانی تان...

نوروز باستانی مبارک باد - ایرانیان کانادا
28 likes / 1 comments
با اینکه بسیاری از کانادایی ها در قرنطینه هستند، ایرانیان کانادا همچنان در این شرایط دشوار خود برای نوروز آماده می کنند.
عکس های خود و سفره ی هفت سین خود را برای ما بفرستنید تا بهترین آنها را با اسم خودتان در گروه قرار دهیم.
8 likes / 1 comments
دولت کبک قرار است به کارمندانی که به دلیل قرنطینه نمی توانند کار کنند و یا شغل خود را به خاطر بیماری از دست دادند هر هفته 573$ بپردازد.
نخست وزیر کبک همچنین اعلام کرد که دولت فدرال هم به زودی برنامه ی مشابهی راه اندازی خواهد کرد.
24 likes / 2 comments

Top comments

Canadian Iranians
Nooshin Moeenian